Wielu ludzi, którzy nigdy nie mieli problemów z kontrolą własnej seksualności, może zastanawiać się, o co naprawdę chodzi z tym ruchem przeciwko pornografii? Czy wszyscy jesteśmy kierowani pobudkami religijnymi? O co tak naprawdę walczymy?

Pracując z moimi klientami często przypominam im, że moim celem jest budowanie zdrowej seksualności, a nie „trzeźwości”. Podejście to koncentruje się na znalezieniu sposobów ekspresji seksualnej, które są przyjemne, bezpieczne i spójne z naszym Ja, a nie na powstrzymywaniu się przed określonym zachowaniem. Skupiamy się przede wszystkim na tym, dlaczego coś robimy. Jest to podejście świeckie, nieosądzające i koncentrujące się na dobrostanie psychicznym moich klientów.

Czym jest idea pozytywnej seksualności?

„Pozytywna seksualność to pomysł, który promuje otwartość na seksualność, ale z pewnymi ograniczeniami. To stosunek do ludzkiej seksualności, który traktuje całą konsensualną aktywność seksualną jako zasadniczo zdrową i przyjemną”. – dr Agata Loewe, Instytut Pozytywnej Seksualności

Filary pozytywnej seksualności:

„[…] Podstawą naszej misji jest stworzenie miejsc, w których ludzie mogą czuć się bezpiecznie, aby omawiać delikatne tematy. […]

[…] Zakładamy, że wszystkie świadome, odpowiedzialne i konsensualne czynności seksualne są dobre dla tych, którzy wyrażają swoją seksualność w wybrany przez siebie sposób[…]

Pozytywna Seksualność szanuje granice. […] Uważamy, zachowania które naruszają poczucie bezpieczeństwa innych, które łamią prawa (przede wszystkim seksualne) człowieka i odbywają się bez zgody wszystkich stron zainteresowanych za niedopuszczalne. […]” – dr Agata Loewe, Instytut Pozytywnej Seksualności

W jaki sposób pornografia narusza zasady pozytywnej seksualności?

Po pierwsze, odniosę się do definicji filozofii pozytywnej seksualności. Traktuje ona „całą konsensualną aktywność seksualną jako zasadniczo zdrową i przyjemną”. Tu musimy zadać sobie pytanie, w ilu materiałach pornograficznych które oglądamy faktycznie występuje konsensualny seks. Niektórzy mogą uznać, że skoro aktorzy filmów pornograficznych podpisują umowę, tym samym wyrażają zgodę na czynności seksualne podejmowane na planie filmowym. Tymczasem wiele aktów seksualnych jest częściowo lub całkowicie wymuszanych, a informacje o czynnościach które będą wykonywane podczas nagrania – bardzo często szczątkowe.

Część z tych, którzy dołączyli do branży pornograficznej, trafia tam w wyniku handlu ludźmi. Powiązanie pomiędzy przemysłem pornograficznym a handlem żywym towarem jest niezaprzeczalne. Wiele aktorek porno doświadcza gwałtów i nadużyć na planie. Standardy zdrowotne są również w dużej mierze ignorowane, co powoduje stany chorobowe i poważne urazy u wielu performerów w branży. Ponieważ nie ma praktycznie żadnych przepisów regulujących branżę porno, nigdy nie wiadomo, czy materiały, które oglądamy, są nagrywane legalnie i bez szkody dla uczestników. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z wymienionymi wyżej filarami pozytywnej seksualności.

Kompulsywne zachowania seksualne i ruch pozytywnej seksualności

Kompulsywne zachowanie jest definiowane jako wykonywanie działania uporczywie i w sposób powtarzalny, co niekoniecznie prowadzi do rzeczywistej nagrody lub przyjemności.

W przymusowej seksualności zachowania seksualne często są wykorzystywane do radzenia sobie ze wstydem, strachem, złością, smutkiem. Czujemy się zmuszeni, aby powtórzyć to zachowanie, nie dlatego, że chcemy, albo dlatego, że to lubimy, ale dlatego, że nie znamy po prostu lepszego sposobu radzenia sobie z naszymi uczuciami. Dlatego ciężko uznać kompulsywne zachowania seksualne za naprawdę konsensualne.

Ponadto możemy zastanowić się, czy kompulsywna seksualność jest świadomym wyborem. Jeśli traktujemy kompulsywny seks i masturbację jako zachowanie nawykowe, duża część tego procesu może zachodzić automatycznie:

Automatyczne procesy są w dużej mierze nieświadome, to znaczy wyzwalane przez bodźce środowiskowe bez świadomej decyzji lub namysłu osoby. Naukowcy z dziedziny automatyki twierdzą, że nawet zachowania społeczne wyższego poziomu mogą być ugruntowane w automatyzmach. – Nancy E. Snow, Virtuous Habitual Actions & Automaticity

Wreszcie kompulsywne zachowania seksualne nie zawsze są odpowiedzialne. Możemy czuć pokusę, aby oglądać pornografię w telefonie podczas jazdy samochodem lub szukać materiałów z kategorii „barely legal”, które często zawierają niepełnoletnie aktorki. Poprzez ukrywanie naszych kompulsywnych zachowań możemy „naruszyć poczucie bezpieczeństwa innych” i spowodować zachwianie funkcjonowania naszych najbliższych relacji.

Przedstawione powyżej podejście nie stoi w opozycji do naszej wolności słowa i wyrazu – koncentruje się raczej na obniżaniu poziomu cierpienia i budowaniu wyższej kultury seksualnej zarówno w jednostkach, jak i w społeczeństwie.